Zásady ochrany osobních údajů

Společnost SENSET SYSTÉM s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 17935377 zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 132181, má všechna data uložená v zabezpečených datových centrech Evropské unie. Přístup k těmto serverům je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí.

Souhlas subjektu údajů se zpracováním osobních údajů je udělen podle ustanovení nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „GDPR“) a 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů následovně:

Jako dotčená osoba těmto provozovateli – společnosti SENSET SYSTÉM s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 17935377 zapsanou v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 132181, uděluji svůj výslovný a bezvýhradný souhlas, aby zpracovával, spravoval a uchovával mé osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu. Souhlas uděluji za účelem uzavření, evidence a správy smluv.

Prohlašuji, že mnou poskytnuté údaje jsou pravdivé, správné a úplné. Souhlas uděluji na dobu 10 let od poskytnutí osobních údajů, po uplynutí této doby budou moje osobní údaje jako údaje uchazeče o zaměstnání vymazány a/nebo zlikvidovány. Tento souhlas lze kdykoli písemně odvolat. Jako dotčená osoba mám právo na opravu nesprávných osobních údajů, které se mě týkají, jakož i právo namítat zpracování mých osobních údajů, právo na omezení zpracování, právo na přenosnost údajů, právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu a další práva ve smyslu GDPR; kontaktní e-mailová adresa za účelem výkonu a uplatnění uvedených práv je: info@senset.cz. 

S těmito informacemi jsem byl informován a v plném rozsahu s nimi souhlasím.

Informace o zpracování osobních údajů

podle článků 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů (dále jen „Nařízení“).

Provozovatel osobních údajů:

Obchodní jméno: SENSET SYSTÉM s.r.o.

Adresa: Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 17935377

Zápis: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 132181

Kontaktní údaje:

info@senset.cz 

+421 948 908 526

Účely zpracování osobních údajů:

 • uzavírání, evidence a správa smluv, včetně péče o klienta,
 • zpracování osobních údajů v rámci účetnictví, vystavování a evidence faktur,
 • nabídka produktů a služeb v rámci marketingu,
 • správa registratury,
 • evidenci zákazníků, pro účely vedení jejich uživatelských účtů.

Právní základ:

Právním základem pro zpracování osobních údajů je obchodní smlouva a souhlas – zejména pro účely evidence, marketingu, účetnictví a registratury.

Kategorie příjemců, kterým mohou být poskytnuty osobní údaje:

 • poskytovatelé IT služeb
 • advokátní kanceláře
 • účetní společnosti

Doba uchovávání osobních údajů:

Po dobu trvání smluvního vztahu a po dobu 10 let od skončení smluvního vztahu ve smyslu příslušných právních předpisů. Zpracování osobních údajů v případě udělení souhlasu je možné pouze po dobu, na kterou byl souhlas udělen.

Práva subjektu údajů:

 • právo na přístup a na informace ke svým osobním údajům,
 • právo na opravu osobních údajů,
 • právo na vymazání osobních údajů (právo „k zapomenutí“),
 • právo na omezení zpracování osobních údajů,
 • právo na přenosnost osobních údajů,
 • právo namítat proti zpracování osobních údajů,
 • právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.
 • právo odvolat souhlas (je-li souhlas právním základem zpracování)
 • právo podat stížnost Kontrolnímu úřadu, tj. Úřadu na ochranu osobních údajů České republiky

Dotčená osoba si uvedená práva uplatňuje v souladu s Nařízením a dalšími příslušnými právními předpisy na emailové adrese: info@senset.cz

Rozsah zpracovávaných osobních údajů:

 • jméno, příjmení, pohlaví, adresa trvalého bydliště, při registraci firem i IČO, DIČ a IČ DPH,
 • telefonický kontakt, e-mail, IP adresa, cookies,
 • údaje o Vašich objednávkách (pro potřeby jejich vyřízení a řešení případných reklamací). Společnost zpracovává osobní údaje v takovém rozsahu, jaký je nezbytný ke splnění účelu jejich zpracování.

Zdroj, ze kterého pocházejí osobní údaje:

dotčená osoba

Dotčená osoba bere na vědomí, že o právech neuvedených v tomto poučení a souhlasu se provozovatel řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu takových údajů; zákonem č.j. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů;

Text Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 je zveřejněn na webové stránce https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/nařízení-europského-parlamentu-rady-eu-2016679