Všeobecné obchodní podmínky SENSET

Všeobecné obchodní podmínky

poskytování softwarové aplikace automatický dispečink SENSET

1. Preambule

Tyto podmínky poskytování softwarové aplikace automatický dispečink SENSET (dále jen „Podmínky“) upravují podmínky používání aplikace automatický dispečink SENSET (dále jen „SENSET“) na základě smlouvy uzavřené mezi obchodní společností SENSET SYSTÉM s.r.o., se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 17935377 zapsanou v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 132181 (dále jen „Poskytovatel“) a Vámi, fyzickou osobou podnikatelem nebo právnickou osobou (dále jen „Nabyvatel“).

Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti stran, vzniklé na základě smlouvy o poskytování softwarové aplikace automatický dispečink SENSET uzavřené potvrzením elektronické objednávky zaslané Poskytovatelem.

Pokud uzavíráte smlouvu jménem Nabyvatele – právnické osoby, prohlašujete, že jste plně oprávněn k platnému uzavření smlouvy.

E-mailovým potvrzením objednávky Poskytovatele automaticky potvrzujete, že jste si přečetli tyto podmínky, rozumíte jejich obsahu a souhlasíte s tím, že jste vázáni jejich ustanoveními.

2. Vymezení pojmů

Smluvní strany se dohodly, že níže uvedené pojmy mají následující význam:

VOP – jsou všeobecné obchodní podmínky.

Manuál – je technická příručka k využívání Softwarové aplikace automatický dispečink SENSET, zveřejněná na webové stránce www.senset.sk/manual.

Software – je softwarová aplikace automatický dispečink SENSET (cloud) určená zejména, ne však výlučně pro společnosti provozující Taxi službu. Jedná se o softwarovou aplikaci pro smartphony řidičů taxislužeb, určená pro řízení online objednávek a telefonických objednávek bez obsluhy dispečera se zákazníky.

Poskytovatel – je strana Smlouvy, která se zavazuje umožnit za úplatu Nabyvateli používání softwarové aplikace, a to za podmínek sjednaných ve Smlouvě a těchto Podmínkách. Poskytovatel je správce osobních údajů Nabyvatele; zpracovatel osobních údajů Nabyvatele na základě uzavřené Smlouvy včetně těchto Podmínek.

Nabyvatel – je osoba, které bylo na základě Smlouvy umožněno používat Softwarovou aplikaci, ke které Poskytovatel vykonává autorská a majetková práva.

Smlouva – rozumí se jí smlouva uzavřená s Poskytovatelem potvrzením elektronické objednávky zaslané Poskytovatelem, na jejímž základě je Nabyvateli umožněno používat softwarovou aplikaci automatický dispečink SENSET.

Podmínky – upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Nabyvatele při poskytování Softwarové aplikace na základě uzavřené Smlouvy.

Licence (dále také jen „účet“) – je účet v podobě zpřístupněného auta, vytvořený pro používání aplikace SENSET, které vygeneruje Poskytovatel nebo Nabyvatel.

Uživatel – jsou zaměstnanci Nabyvatele a jiné spolupracující osoby Nabyvatele, fyzická osoba vystupující na straně Nabyvatele, které prostřednictvím uživatelských účtů realizují přihlášení do aplikace; je subjektem osobních údajů podle zákona č.j. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů v platném znění.

Zkušební doba – je období používání Softwaru Nabyvatelem, přičemž v této době je Nabyvatel oprávněn používat Software za účelem seznámení se s jeho funkcemi v plném rozsahu za jednorázový poplatek. Zkušební doba začíná běžet založením názvu účtu v softwarové aplikaci SENSET.

Poplatek – měsíční odplata za používání Softwaru.

Zúčtovací období – je standardně jeden (1) kalendářní měsíc, není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, které začíná dnem aktivace režimu placeného používání softwarové aplikace SENSET.

Zásady GDPR – jsou základní zásady ochrany osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále „GDPR“ a zákon a č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Obchodní zákoník – zákon č. 2 513/1991 Sb. v platném znění.

3. Uzavření Smlouvy a Zkušební doba používání Softwarové aplikace

Před použitím služeb společnosti SENSET, je každý Nabyvatel, případně Uživatel povinen přistoupit ke stažení softwarové aplikace automatický dispečink SENSET na mobilním zařízení prostřednictvím obchodu s aplikacemi.

Každý Nabyvatel mající zájem přistoupit k využití Softwarové aplikace je povinen za účelem uzavření Smlouvy s Poskytovatelem potvrdit objednávku zaslanou Poskytovatelem na email, ze kterého mu byla objednávka zaslána a jejíž součástí budou vygenerovány přístupové údaje k Uživatelským účtům a vyčíslena výše paušálního měsíčního poplatku, případně poplatku za doplňkové služby podle čl. 4 těchto VOP po převodu do placeného používání softwarové aplikace, stanovená na základě individuálně sjednaných podmínek.

V případě, že Nabyvatel uzavře smlouvu potvrzením elektronické objednávky zaslané Poskytovatelem, její součástí budou zároveň i VOP, vygenerované přístupové údaje k účtům a vyčíslená výše paušálního měsíčního poplatku, případně poplatků za doplňkové služby. Pro případ uzavření smlouvy tímto způsobem Nabyvatel automaticky potvrzuje, že si přečetl tyto podmínky, rozumí jejich obsahu a souhlasí s tím, že je vázán jejich ustanoveními.

Poskytovatel je na základě registračního formuláře vyplněného Nabyvatelem povinen přistoupit k zahájení emailové, případně telefonické komunikaci, za účelem vytvoření objednávky. Jak je uvedeno výše, součástí vyhotovené objednávky je vyčíslená výše paušálního měsíčního poplatku, případně poplatků za doplňkové služby dle čl. 2. 4 těchto VOP po převodu do placeného používání softwarové aplikace, stanovená na základě individuálně sjednaných podmínek a vygenerované přístupové údaje k Uživatelským účtům.

Na základě uzavřené Smlouvy poskytuje Poskytovatel Nabyvateli právo po dobu 30 (třicet) kalendářních dnů od potvrzení objednávky používat Softwarovou aplikaci v plném rozsahu, a to za účelem seznámení se s jeho funkcemi.

Rozhodne-li se Nabyvatel po uplynutí Zkušební doby pokračovat v používání Softwarové aplikace převodem uživatelského účtu do režimu placeného používání, data Nabyvatele vložená do Softwarové aplikace zůstanou zachována.

Za účelem převodu do placeného používání softwarové aplikace, zašle Poskytovatel Nabyvateli 7 (sedm) kalendářních dnů před ukončením měsíční zkušební doby fakturu, jejímž uhrazením akceptuje 1. Výši fakturovaného poplatku; 2. Převod do placeného používání Softwarové aplikace.

V případě, že se Nabyvatel po uplynutí Zkušební doby nerozhodne pokračovat v používání Softwarové aplikace, bude po uplynutí 14 (čtrnáct) kalendářních dnů od skončení Zkušební doby zrušen účet a registrace Nabyvatele v softwarové aplikaci, a následně ukončen přístup k využívání softwarové aplikace bez nároku na vrácení instalačního poplatku.

Rozsah používání Softwarové aplikace ve zkušební době:

  1. a) časový rozsah: 30 (třicet) dní, není-li v objednávce sjednáno jinak,
  2. b) územní rozsah: Česká republika,
  3. c) množstevní rozsah: podle množství vytvořených licencí.

Na používání Softwarové aplikace Nabyvatelem ve zkušební době se vztahují všechny povinnosti a omezení sjednané dále v těchto Podmínkách s výjimkou těch povinností a omezení, které se podle své povahy vztahují pouze k placenému používání Softwaru.

Zkušební doba skončí: 1. uplynutím doby, na kterou je omezena; 2. převodem licencí do režimu placeného používání Softwarové aplikace.

4. Placené používání Softwarové aplikace

Na základě uzavřené Smlouvy, aktivace režimu placeného používání a současného zaplacení Poplatku poskytuje Poskytovatel Nabyvateli právo používání Softwarové aplikace, a to v tomto rozsahu:

a) časový rozsah: sjednané období oproti pravidelným opakujícím se platbám,

b) územní rozsah: Česká republika,

c) množstevní rozsah: podle množství vytvořených Licencí.

Používání Softwarové aplikace v režimu placeného používání je spojeno s povinností Nabyvatele platit Poskytovateli Poplatek. Nabyvatel je srozuměn s tím, že povinnost platit Poplatek není vázána na faktické využívání Softwaru ze strany Nabyvatele v příslušném období ani na rozsah tohoto využívání.

Výše poplatku je paušální a je určena ceníkem Poskytovatele, v případě poskytování Softwarové aplikace na základě smlouvy uzavřené potvrzením elektronické objednávky zaslané Poskytovatelem; výše poplatku se určí jako násobek počtu vytvořených Licencí Nabyvatele a cenou za jednu Licenci pro dané Zúčtovací období. Ceny v systému jsou uvedeny vždy bez DPH.

Poskytovatel zajistí na základě požadavku Nabyvatele doplňkové služby, jejichž používání je spojeno s povinností Nabyvatele platit Poskytovateli další Paušální poplatek. Výše tohoto Paušálního poplatku za používání doplňkových služeb se vypočítá v závislosti na druhu a počtu poskytovaných jednotlivých doplňkových služeb, jejichž výše je určena ceníkem Poskytovatele zaslaného mailem při uzavírání smlouvy na e-mailovou adresu Nabyvatele.

Jako doplňkovou službu Poskytovatel nabízí zejména, nikoli však výlučně používání Nabyvatelem vybraného telefonního čísla ve vlastnictví Poskytovatele, který ve smyslu těchto obchodních podmínek přenechá Nabyvateli do užívání za Poplatek.

Zaplacením Poplatků vzniká Nabyvateli právo používat Softwarovou aplikaci po dané zúčtovací období. První Zúčtovací období začíná dnem aktivace režimu placeného používání.

Poplatky jsou splatné na základě faktury s příslušejícími náležitostmi účetních a daňových dokladů vyžadovaných platnými právními předpisy, zejména zákonem o účetnictví a zákonem o DPH. Faktury bude Poskytovatel zasílat Nabyvateli elektronickou cestou na emailovou adresu zadanou Nabyvatelem při založení jeho účtu. Splatnost faktury je 7 (sedm) kalendářních dnů ode dne jejího vystavení.

Faktury budou vystaveny předem, a to 7 (sedm) kalendářních dnů před začátkem každého zúčtovacího období.

V případě, že prodlení Nabyvatele se zaplacením Poplatku přesáhne sedm (7) kalendářních dnů, budou Nabyvateli zaslány notifikace – po prvním týdnu notifikace v systému, po dvou týdnech v driver aplikaci a po měsíci, ve kterém nebude faktura uhrazena, registrace k využívání softwarové aplikace i doplňkových služeb podle tohoto článku.

5. Další práva a povinnosti stran

Nabyvatel není oprávněn zneužívat opakovaně Zkušební dobu Softwaru v rozporu s dobrými mravy za účelem vyhnutí se zaplacení Poplatku. Každý nabyvatel má nárok na jedno využití zkušební doby, a to i v případě opakovaného uzavření Smlouvy.

Nabyvateli nevznikají uzavřením Smlouvy žádná autorská ani majetková práva, ani právo na duševní vlastnictví spojené se Softwarovou aplikací.

Nabyvatel je oprávněn používat Softwarovou aplikaci pouze osobně, resp. prostřednictvím pověřených osob. Své přístupové údaje k Uživatelským účtům je Nabyvatel povinen uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob. V případě porušení této povinnosti odpovídá Nabyvatel za všechny škody, které budou Nabyvateli nebo dalším osobám zneužitím jeho přístupových údajů způsobeny.

Poskytovatel se zavazuje, že na základě poptávky Nabyvatele zajistí názorné předvedení využití Softwarové aplikace, a to osobně v sídle Nabyvatele, případně na jiném dohodnutém místě nebo jiným dohodnutým způsobem.

Poskytovatel nijak nezaručuje, že funkce, které obsahuje Softwarová aplikace, budou vyhovovat požadavkům Nabyvatele. Nabyvatel přebírá úplnou zodpovědnost a riziko za výběr Softwarové aplikace pro dosažení jím zamýšlených výsledků, za jeho používání a výsledky, kterých se Softwarovou aplikací dosáhne.

Poskytovatel neodpovídá za to, pokud Softwarová aplikace neplní požadavky a očekávání Nabyvatele.

Nabyvateli byla poskytnuta zkušební doba po dobu jednoho měsíce, za účelem seznámení se s funkcemi a možnostmi využití Softwarové aplikace.

6. Ochrana údajů a informací

Osobní údaje Nabyvatele a další související údaje a informace (dále jen „údaje“) Poskytovatel shromažďuje a zpracovává pro účely:

a) používání Softwarové aplikace Nabyvatelem a Uživatelem,

b) poskytování služeb podpory Softwarové aplikace Nabyvateli a Uživateli,

c) plnění závazků vyplývajících mu vůči Nabyvateli a Uživateli z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy.

Veškeré údaje Poskytovatel využívá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále „GDPR“ a zákonem č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a to především ke zlepšení Softwarové aplikace a podle příslušného právního titulu, a nebude je zveřejňovat způsobem, který by mohl vést k identifikaci Nabyvatele třetími osobami.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že je poskytuje dobrovolně. V případě potřeby opravy údajů může Uživatel využít práva na opravu těchto údajů.

Poskytovatel prohlašuje, že všechny údaje shromážděné o Nabyvateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy nebudou využívány k jiným účelům, než k jakým byly shromážděny. Poskytovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat a dále je využívat především za účelem plnění závazků vyplývajících mu z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s plněním povinností uložených mu právními předpisy a souvisejících se Softwarovou aplikací, jejím zlepšováním či k její úpravě. Poskytovatel přijal podle GDPR vhodná a přiměřená technická a organizační opatření především k zajištění bezpečnosti zpracování údajů, které provádí jako zpracovatel pro jednotlivé správce osobních údajů, tedy především Nabyvatele. Základní povinností Poskytovatele je zpracování údajů dle pokynů Nabyvatele, resp. Uživatele. Naopak Poskytovatel neručí za používání Softwarové aplikace v rozporu se Zásadami, Podmínkami či Smlouvou, nebo za neoprávněné zpracování údajů ze strany Nabyvatele, resp. Uživatele.

Jakékoliv údaje a informace, které Poskytovatel získá od Nabyvatele v souvislosti s poskytováním Softwarové aplikace, jsou považovány za důvěrné a Poskytovatel se zavazuje je chránit před zneužitím a nesdílet je za obchodním nebo jiným účelem třetím osobám. Tím není dotčena zákonná povinnost Poskytovatele vydat požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Údaje o Nabyvateli získané v souvislosti s poskytováním Softwarové aplikace je Poskytovatel oprávněn použít v souladu se zásadami GDPR, přičemž je však povinen respektovat práva a oprávněné zájmy Nabyvatele a může tak učinit pouze takovým způsobem, jehož důsledkem nevznikne Nabyvateli újma, a kterým současně nebude porušena povinnost Poskytnout.

V případě, že by se Nabyvatel, Uživatel domnívali, že Poskytovatel uskutečňuje zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu se zásadami GDPR Uživatele, především jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může na základě svých práv garantovaných zásadami GDPR: 1. požádat Poskytovatele o přístup, omezení zpracování či podání vysvětlení; 2. požadovat, aby Poskytovatel opravil nepřesné údaje, odstranil je či jinak napravil takto vzniklý stav dle Zásad GDPR. V případě, že je zpracování založeno na souhlasu, je Nabyvatel či Uživatel oprávněn souhlas se zpracováním osobních údajů rovněž odvolat, podáním žádosti na kontaktní emailovou adresu Poskytovatele dle Zásad. V takovém případě však Poskytovatel nemůže zaručit plnou funkčnost či využitelnost aplikace.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou i ujednání o zpracování osobních údajů Nabyvatele a jeho zaměstnanců, případně spolupracujících osob, které jsou sjednány v těchto Podmínkách v následujícím článku a v souladu s požadavky GDPR.

Mobilní aplikace “SENSET driver” používá na pozadí GPS mobilního zařízení, které je aktivní od přihlášení řidiče a po celou dobu používání aplikace až do odhlášení nebo úplného vypnutí mobilní aplikace. Po odhlášení řidiče se GPS nezaznamenává. GPS sledování polohy je nezbytně nutné pro určení polohy řidiče a správnou funkčnost celého systému SENSET, vzhledem k efektivitě přiřazování zakázek ze zákaznické aplikace SENSET. Nabyvatel si je vědom tohoto technického požadavku i dopadu na spotřebu elektrické energie mobilního zařízení a spotřeby dat u svého mobilního operátora.

7. Zprostředkovatelská smlouva

Tyto podmínky obsahují rovněž náležitosti zprostředkovatelské smlouvy dle čl. 3. 28 a násl. GDPR, a to v následujícím znění.

Poskytovatel v rámci Smlouvy dle těchto Podmínek může zpracovávat pro Nabyvatele jako zpracovatel ve smyslu čl. 1.2. 4 bod 2 a Čl. 28 GDPR, osobní údaje v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, a to v rámci uváděných účelů, operací a rovněž prostředků zpracování.

Zpracování osobních údajů bude ze strany Poskytovatele probíhat po dobu účinnosti Smlouvy uzavřené podle těchto Podmínek. Povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů se Poskytovatel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje výlučně na základě pokynů Nabyvatele učiněných v souladu se zásadami komunikace podle Smlouvy, včetně poskytnutí osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo EU nebo členského státu, které se na Nabyvatele vztahují; v takovém případě Poskytovatel Nabyvatele informuje o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu.

Poskytovatel dodržuje mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a zajišťuje, aby osoby oprávněné pracovat s osobními údaji Nabyvatele u Poskytovatele zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

Poskytovatel přijme všechna nezbytná opatření požadovaná dle čl. 2. 32 GDPR a nebude využívat zpracovávané osobní údaje pro vlastní potřebu a za jiným účelem, než pro plnění Smlouvy či účely specifikované v Zásadách.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele uvedené v ods. 2 a 4 Čl. 32 GDPR. Poskytovatel zároveň zohledňuje povahu zpracování a je Nabyvateli nápomocný prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinností Nabyvatele jako správce osobních údajů při vyřizování žádostí o výkon práv subjektů údajů podle GDPR.

Poskytovatel je povinen poskytovat součinnost Nabyvateli při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 1.2. 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, které má zpracovatel k dispozici, a dále i při komunikaci a prokazování splnění povinností Nabyvatele na úseku ochrany osobních údajů před Kontrolním úřadem.

Poskytovatel je povinen na žádost Nabyvatele vymazat veškeré osobní údaje a jejich kopie, nebo je vrátit Nabyvateli po ukončení Smlouvy, ledaže by právní předpisy stanovily povinnost k uložení takových osobních údajů.

Poskytovatel je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů dle Smlouvy min. v rozsahu stanoveném v odst. 1 písm. 2 Čl. 30 GDPR.

Jakékoliv podezření ohledně porušení zabezpečení osobních údajů nebo ohledně jiného neoprávněného přístupu k osobním údajům je povinen Poskytovatel nejpozději do 24 hodin od zjištění hlásit emailem Nabyvateli.

8. Dostupnost služby

Nabyvatel je srozuměn s tím, že během doby používání Softwarové aplikace může být přístup k aplikaci dočasně omezen nebo vyloučen, a to zejména, nikoli však výlučně z důvodu zlepšování služeb, pravidelné údržby softwarové aplikace, z důvodu výpadku doplňkových služeb a podobně. V takovém případě se Nabyvatel může obrátit na infocentrum mailem na adresu info@senset.cz, a to po dobu 24 hodin, případně na infolinku +421 948 908 526 v době od 9:00 h do 17:00 h. Poskytovatel se zavazuje přistoupit k odstranění poruchy bezodkladně, nejpozději do 24 hodin. Poskytovatel není zodpovědný za omezenou případně vyloučenou dostupnost služby a rovněž neodpovídá za škodu způsobenou takovým výpadkem služby.

V případě realizace pravidelné údržby nebo technického vylepšování Softwarové aplikace, během které může být přístup k aplikaci také dočasně omezen nebo vyloučen se Poskytovatel zavazuje takovou údržbu nebo technické vylepšování systému provádět vzhledem k jeho povaze a využití převážně v nočních hodinách. Omezení využití aplikace během údržby nebo technického vylepšování bude trvat jen dočasně a po nezbytnou dobu. O pravidelné údržbě nebo technickém vylepšování není Poskytovatel povinen Nabyvatele předem informovat a neodpovídá za škody v souvislosti s nefunkčností aplikace během jejich realizace.

Poskytovatel není zodpovědný za omezenou dostupnost služby, případně za úplný výpadek služby, způsobený okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, která nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění povinnosti, ledaže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Překážky, které lze podle předešlé věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména, nikoli však výlučně: 1. sázky, pokud tato událost nastane v důsledku pořádání třetími stranami; 2. teroristický útok; 3. války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení; 4. úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy; 5. události, na základě kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona.

Nabyvatel bere na vědomí, že do softwarové aplikace SENSET mohou být začleněny služby poskytované třetími subjekty (geolokace evidovaných adres, mapové podklady, doplňování adres, O2 telekomunikační služby apod.). Poskytovatel nijak neručí za správnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost informací a služeb, které Nabyvatel při používání těchto služeb obdrží, a nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Nabyvateli výpadky jejich provozu.

9. Trvání smluvního vztahu a jeho ukončení

Smlouva zaniká zrušením účtu Nabyvatele v Softwarové aplikaci ze strany Poskytovatele v případě prodlení s placením Poplatku dle čl. 4.

Nabyvatel je oprávněn kdykoli zrušit svůj účet prostřednictvím rozhraní Softwaru. Zrušením účtu zaniká Smlouva s účinky ke dni, kdy bylo zrušení provedeno.

Ocitne-li se Nabyvatel v prodlení se zaplacením Poplatku delším než 30 (třicet) kalendářních dnů, zaniká tím Smlouva s účinky ke dni, kdy prodlení delší než 30 (třicet) kalendářních dnů nastalo, a účet Nabyvatele bude zrušen.

Poskytovatel je rovněž oprávněn Smlouvu vypovědět i bez udání důvodu. Výpovědní doba je 7 (sedm) kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po dny, ve kterém byla výpověď zaslána Nabyvateli. Výpověď musí být zaslána elektronicky na Nabyvatelem uvedenou emailovou adresu zadanou při založení jeho účtu, případně na jinou adresu zadanou Nabyvatelem. Smlouva se ukončí uplynutím sedmého dne od zaslání výpovědi Nabyvateli bez ohledu na to, zda se Nabyvatel se zaslanou výpovědí seznámil.

Poskytovatel je rovněž oprávněn od Smlouvy odstoupit svým jednostranným prohlášením, poruší-li Nabyvatel závažným způsobem některou z povinností vyplývajících mu ze Smlouvy, zejména použije-li Softwarovou aplikaci způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo s povinnostmi vyplývajícími Nabyvateli z obecně závazných právních předpisů. Odstoupením Smlouva zaniká s účinky ke dni doručení odstoupení Nabyvateli. Pro doručování odstoupení od Smlouvy Nabyvateli platí obdobně ustanovení o doručování výpovědi.

Při ukončení smluvního vztahu zaniká zároveň právo Nabyvatele na využívání doplňkových služeb dle čl. 4 těchto VOP.

10. Změny podmínek poskytování Softwaru

Poskytovatel je oprávněn Podmínky průběžně novelizovat. Znění novelizovaných Podmínek Poskytovatel zveřejní na svých webových stránkách a informaci o tom zašle Nabyvateli na email zadaný Nabyvatelem při založení jeho účtu. Nabyvatel i Uživatelé jsou povinni průběžně se seznamovat s novelizovanými Podmínkami. Zveřejněním novelizovaných Podmínek se tyto stávají závaznými pro Nabyvatele. V případě, že Nabyvatel nesouhlasí s jednostrannou změnou podmínek, za projevení nesouhlasu se bude považovat neuhrazení faktury, za podmínek uvedených v čl. 4 těchto VOP, čímž předmětná Smlouva zanikne.

Nabyvatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn jednostranně měnit výši Poplatku. O změně výše Poplatku uvědomí Poskytovatel Nabyvatele stejným způsobem jako při změně Podmínek, zasláním informace o tom na email uvedený Nabyvatelem při uzavírání smlouvy. V případě, že Nabyvatel nesouhlasí s jednostrannou změnou výše poplatku, za projevení nesouhlasu se bude považovat neuhrazení faktury, za podmínek uvedených v čl. 3. 4 těchto VOP, čímž předmětná Smlouva zanikne. Nová výše Poplatku je pro Nabyvatele závazná začátkem prvního Zúčtovacího období po seznámení změny výše Poplatku.

11. Závěrečná ustanovení

Vztahy ze Smlouvy se řídí českým právním řádem a v jeho rámci zákonem 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

Podmínky nezakládají na straně Poskytovatele kromě závazků konkrétně uvedených v těchto Podmínkách žádné jiné závazky.

V případě, že jakékoli ustanovení těchto Podmínek je neplatné a nevykonatelné, neovlivní to platnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Ty zůstanou platné a vykonatelné podle Podmínek v nich stanovených. Znění těchto Podmínek představují mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem jedinou a úplnou dohodu vztahující se k Softwarové aplikaci, a plně nahrazují jakákoli předchozí prohlášení, jednání, závazky, zprávy nebo reklamní informace týkající se Softwarové aplikaci.

Datum nabytí těchto všeobecných smluvních podmínek: 15.04.2019