Všeobecné obchodní podmínky – zákaznická aplikace SENSET

 1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi společností SENSET, s.r.o., se sídlem T. Ševčenku 7, 085 01 Bardejov, IČ: 52309789, DIČ: 2120971479 (dále také jen „Poskytovatel“) a každou osobou, která je objednatelem služeb nabízených Poskytovatelem prostřednictvím webových stránek nebo mobilní aplikace Poskytovatele.
  2. Poskytovatele lze kontaktovat na e-mailu: info@senset.sk, telefonním čísle: +421 948 908 526.
  3. Poskytovatel je provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje mobilní aplikaci s názvem SENSET (dále také „mobilní aplikace“).
  4. Zákazníkem je každá osoba (fyzická nebo právnická), která se zaregistrovala a vytvořila si účet v mobilní aplikaci a která má zájem o zajištění přepravy osob.
  5. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání smlouvy podle těchto VOP nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.
  6. Službami se rozumí služby nabízené poskytovatelem prostřednictvím mobilní aplikace. Jedná se o služby spočívající ve zprostředkování smlouvy o přepravě osob mezi zájemci na jedné straně a fyzickými nebo právnickými osobami oprávněnými k provozování taxislužby, které jsou držiteli koncese (dále také „dopravce“), na straně druhé.
  7. Smlouvou se rozumí smlouva mezi Poskytovatelem jako zprostředkovatelem a Zákazníkem o zprostředkování smlouvy o přepravě osob mezi Zákazníkem a Dopravcem (dále také jen „Smlouva“).
  8. Poskytovatel zprostředkovává přepravní služby prostřednictvím provozovatelů taxislužby, řidičů taxislužby a vozidel taxislužby, která jsou registrována v koncesi dopravce prostřednictvím mobilní aplikace SENSET. Společnost SENSET, s.r.o. přepravní služby nezajišťuje. Přepravní služby zajišťují dopravci prostřednictvím řidičů na základě smlouvy (uzavřené s Vámi jako cestujícím) o přepravě osob. Dopravci poskytují přepravní služby samostatně jako provozovatelé taxislužby. Spory vyplývající z práv spotřebitelů, zákonných povinností nebo právních předpisů vztahujících se na poskytování přepravních služeb budou řešeny mezi cestujícími a dopravci. Podrobnosti o dopravcích, řidičích a jejich taxislužbě jsou k dispozici v aplikaci SENSET.
  9. Při použití mobilní aplikace je mobilní číslo cestujícího spojeno s příslušným uživatelským účtem a přidáno do naší databáze. Pokud již své mobilní číslo nepoužíváte, informujte nás, abychom mohli údaje o vašem účtu anonymizovat. Pokud nás o změně svého čísla neinformujete, může váš mobilní operátor vaše číslo přeřadit jiné osobě. Pokud budete mobilní aplikaci nadále používat, může tato jiná osoba vidět vaše osobní údaje.
 2. Objednávka služby – uzavření smlouvy
  1. Návrhem na uzavření smlouvy ze strany zákazníka je objednávka služeb učiněná prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře v aplikaci. K akceptaci objednávky služeb ze strany Poskytovatele a tedy k uzavření smlouvy dochází na základě přijetí objednávky Poskytovatelem, které Poskytovatel oznámí Zákazníkovi prostřednictvím aplikace, po obdržení objednávky Zákazníka.
  2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká splněním závazků poskytovatele a zákazníka.
  3. Smlouvu lze rovněž ukončit dohodou stran nebo odstoupením od smlouvy.
 3. Cena za služby a platební podmínky
  1. Poskytovatel poskytuje Zákazníkovi služby prostřednictvím mobilní aplikace SENSET, uvedené v těchto Všeobecných podmínkách, bezplatně, a proto Zákazník neplatí Poskytovateli za využívání poskytovaných služeb žádné platby ani poplatky.
  2. Platbu za přepravu (adresovanou Dopravci) lze provést následujícími způsoby v závislosti na volbě Zákazníka:
   1. platba kreditní kartou prostřednictvím platební brány – v tomto případě je platba provedena po uzavření smlouvy o přepravě a před uskutečněním vlastní přepravy.
   2. platba v hotovosti u řidiče – v tomto případě je platba provedena po skončení jízdy.
  3. Pokud se Zákazník rozhodne zaplatit za přepravu v hotovosti, zaplatí cenu za přepravu přímo Dopravci.
  4. Pokud si Zákazník zvolí platbu kreditní kartou prostřednictvím platební brány, uhradí Zákazník na základě dohody mezi Poskytovatelem a Dopravcem cenu za přepravu splatnou Dopravci přímo Poskytovateli, který tuto platbu následně poukáže Dopravci v souladu se vzájemnou dohodou mezi Poskytovatelem a Dopravcem. Pro vyloučení pochybností Poskytovatel zdůrazňuje, že i když obdrží platbu za přepravu na svůj účet, nejedná se o platbu určenou Poskytovateli, ale o platbu za přepravu určenou Dopravci, která bude v souladu se vzájemnou dohodou připsána na účet Dopravce.
  5. Vzhledem k tomu, že mobilní aplikace zprostředkovává přepravní služby prostřednictvím provozovatelů taxislužby, řidičů taxislužby a vozidel taxislužby, která jsou registrována v koncesi dopravce mezi cestujícími a dopravci, nemůžeme zaručit ani nést odpovědnost za kvalitu poskytovaných přepravních služeb. Vzhledem k tomu, že dostupnost jízd závisí na chování dopravců nebo řidičů, poskytovatel nezaručuje, že nabídky na poskytnutí přepravních služeb budou pro cestující vždy k dispozici.
  6. Právo zákazníka na vrácení peněz se nevztahuje na objednávky zadané v mobilní aplikaci. Žádost o vrácení peněz za přepravní služby nepředstavuje odstoupení od smlouvy, na jejímž základě bylo poskytnutí přepravní služby objednáno.
  7. Mobilní aplikace je poskytována tak, jak je. Poskytovatel nezaručuje, že přístup k aplikaci bude nepřerušovaný nebo bezchybný. V případě jakýchkoli chyb v softwaru se budeme snažit o jejich co nejrychlejší opravu, zdůrazňujeme však, že fungování aplikace může být omezeno v důsledku občasných technických chyb a nemůžeme zaručit, že aplikace bude vždy dostupná (mimořádná událost může mít za následek přerušení služby).
  8. Poskytovatel a jeho zástupci, ředitelé a zaměstnanci nenesou odpovědnost za jakoukoli ztrátu nebo škodu, která vám může vzniknout v důsledku používání mobilní aplikace nebo v souvislosti s vaším spoléháním na jízdy, které jste si objednali prostřednictvím mobilní aplikace, mimo jiné včetně: jakékoli přímé nebo nepřímé škody na majetku nebo peněžní ztráty, ztráty zisku, ztráty obchodu, smluv, kontaktů, dobrého jména, pověsti a jakékoli ztráty, která může vzniknout v důsledku přerušení provozu, ztráty nebo nepřesnosti dat a jakéhokoli jiného typu ztráty nebo škody.
  9. Finanční odpovědnost poskytovatele v souvislosti s porušením smlouvy je omezena na 50 EUR. Nárok na odškodnění máte pouze v případě, že poskytovatel porušil smlouvu úmyslně. Poskytovatel neodpovídá za jednání nebo opomenutí dopravce nebo řidiče a neodpovídá za škody způsobené dopravcem nebo řidičem cestujícím.
 4. Poskytování služeb
  1. Poskytnutím služby, a tedy zprostředkováním přepravní smlouvy, se rozumí odeslání objednávky přepravy Zákazníka učiněné prostřednictvím mobilní aplikace Poskytovatelem určeným řidičům, kteří jsou schopni objednanou přepravu Zákazníka provést.
  2. Poskytovatel poskytne zákazníkovi na výběr několik dopravců (vozidel taxi), z nichž si zákazník může vybrat na základě ceny, vzdálenosti a času možného provedení objednávky. Zákazník může svou objednávku kdykoli před potvrzením některé z nabídek zrušit.
  3. Pokud zákazník potvrdí jednu z nabídek přepravy (a tím dojde k uzavření smlouvy s řidičem), je zákazník oprávněn zrušit přepravu, dokud se řidič, jehož nabídku zákazník přijal, nedostaví na místo vyzvednutí určené zákazníkem. V takovém případě má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 10 % z ceny dle nabídky, kterou mu řidič zaslal. V případě, že cena za přepravu již byla Zákazníkem uhrazena prostřednictvím platební karty, bude přijatá platba vrácena na účet Zákazníka, snížená o smluvní pokutu dle předchozí věty.
  4. Pokud se zákazník nedostaví na místo vyzvednutí v čase určeném zákazníkem, kdy se řidič dostaví na toto místo (v čase příjezdu, který byl zákazníkovi sdělen prostřednictvím aplikace před uzavřením smlouvy), je řidič oprávněn přepravu zrušit. V takovém případě má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny dle nabídky, kterou mu řidič zaslal. Pokud již byla cena za přepravu uhrazena Zákazníkem prostřednictvím platební karty, bude přijatá platba vrácena na účet Zákazníka snížená o smluvní pokutu dle předchozí věty.
  5. Při využívání služeb poskytovaných poskytovatelem je zákazník povinen poskytnout poskytovateli všechny údaje pravdivě a bez chyb. Poskytovatel považuje takto poskytnuté údaje za správné a pravdivé.
  6. Pokud má zákazník využít služeb poskytovatele a objednat přepravu prostřednictvím mobilní aplikace, musí zadat místo vyzvednutí, cílové místo a čas vyzvednutí. Pokud Zákazník neuvede čas vyzvednutí, má se za to, že má zájem o přepravu ihned, v okamžiku vytvoření a odeslání objednávky přepravy.
  7. Poskytovatel výhradně zprostředkovává uzavření přepravní smlouvy, tj. předává objednávku zákazníka těm osobám, které jsou podle výběru poskytovatele schopny zákazníkovi zajistit přepravu požadovanou zákazníkem rychle a včas. Skutečnost, na jaké číslo a kterým konkrétním řidičům Poskytovatel zašle objednávku přepravy Zákazníka, je na výhradním uvážení Poskytovatele.
  8. Poté, co poskytovatel odešle řidičům objednávku přepravy, obdrží zákazník od jednotlivých řidičů nabídky s konečnou cenou přepravy a časem vyzvednutí. Jednotlivé nabídky dále obsahují název Dopravce, jméno řidiče, registrační značku a model vozidla. Zákazník je oprávněn vybrat si z výše uvedených nabídek jednu nabídku, kterou potvrdí v mobilní aplikaci. Potvrzením nabídky konkrétního řidiče dochází k akceptaci jeho nabídky, a tedy k uzavření smlouvy o přepravě s konkrétní osobou. Zákazník není povinen vybrat si žádnou z nabídek přepravy.
  9. Poskytovatel na základě těchto VOP a smlouvy se zákazníkem pouze zajišťuje předání objednávky přepravy řidiči a neodpovídá za to, zda a kolik řidičů objednávku přijme. Objednávku Zákazníka nemusí přijmout žádný z řidičů.
  10. Pokud v čase vyzvednutí určeném zákazníkem nepoužívá aplikaci žádný řidič, nebude zákazníkovi doručena žádná nabídka přepravy.
  11. V případě, že je smlouva o přepravě uzavřena mezi zákazníkem a řidičem nebo jeho zaměstnavatelem, jsou veškeré právní vztahy s tím spojené výhradně mezi zákazníkem a třetí osobou a veškerá práva a povinnosti vyplývající z tohoto vztahu náleží pouze těmto stranám.
  12. Třetí strana není povinna uzavřít se zákazníkem smlouvu.
  13. Poskytovatel neodpovídá za splnění povinností třetí osobou nebo Zákazníkem, ani za včasnost a kvalitu objednané přepravy, a to s ohledem na skutečnost, že Poskytovatel není smluvní stranou vztahu mezi Zákazníkem a třetí osobou, jehož předmětem je přeprava osob. Tento právní vztah se řídí výhradně vztahem mezi výše uvedenými stranami (Objednatelem a Dopravcem) a přepravními předpisy a tarify Dopravce.
  14. Mobilní aplikace používá ověřovací SMS k ověření existence zákazníka zasláním kódu, který je platný pouze 30 minut. Zákazník se může do aplikace přihlásit až po zadání ověřovacího kódu z SMS.
  15. Mobilní aplikace využívá k určení polohy GPS mobilního telefonu. GPS se používá pouze v nezbytném okamžiku při objednávání taxi, při určování místa nástupu zákazníka a v průběhu objednávky až do jejího dokončení. Zákazník může použití GPS vypnout a určit místo nástupu pomocí „špendlíku“ na mapě, ale zadáním konkrétní adresy.
 5. Odstoupení zákazníka od smlouvy bez udání důvodu
  1. Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s poskytovatelem do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy bez udání důvodu.
  2. Můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy. Tento formulář je volně k dispozici k nahlédnutí a stažení na webových stránkách poskytovatele.
  3. Vzhledem k povaze poskytované služby nevznikají spotřebiteli v případě odstoupení od smlouvy žádné zvláštní náklady (jako by tomu bylo například v případě vrácení zboží). Nevzniknou ani žádné platby, které by poskytovatel musel zákazníkovi vrátit, neboť služby poskytované poskytovatelem zákazníkovi jsou bezplatné. Pokud by Poskytovatel přesto z jakéhokoli důvodu obdržel od Zákazníka jakoukoli platbu, vrátí Poskytovatel zaplacenou úplatu za služby do 14 dnů ode dne doručení odstoupení od smlouvy, a to na účet oznámený Zákazníkem. Není-li takový účet oznámen, bude odměna vrácena na účet zákazníka, z něhož byla platba provedena.
 6. Závěrečná ustanovení
  1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na změnu všeobecných podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných podmínek je splněna jejich umístěním na internetových stránkách Poskytovatele V případě změny Všeobecných podmínek se vztah mezi Zákazníkem a Poskytovatelem řídí Všeobecnými podmínkami platnými a účinnými v době uzavření smlouvy, a to až do jejího ukončení.
  2. Kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s fyzickými osobami, které při uzavírání smlouvy podle těchto VOP nejednají v rámci své podnikatelské činnosti, vztahují zvláštní předpisy, zejména zákon č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího, a zákon č. 250/2007 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavírané na dálku nebo smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory prodávajícího. o ochraně spotřebitele.
  3. Na smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vzniknout) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateli, se vztahují ustanovení zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
  4. Tyto Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Reklamačního řádu, který je k dispozici na webových stránkách poskytovatele.
  5. Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na internetových stránkách poskytovatele dne 1. 1. 2021.
 7.