Zásady ochrany osobních údajů Senset Driver

a všeobecné obchodní podmínky

poskytování mobilní aplikace pro řidiče taxislužby Senset Driver.

1. Ochrana dat a informací

Aplikace Senset Driver vyžaduje následující oprávnění:

  1. Přístup k poloze GPS na pozadí.
  2. Fyzická aktivita.
  3. Vytáčení hovorů.

3.1 Aplikace Senset Driver snímá polohu GPS zařízení, která je aktivní od okamžiku přihlášení řidiče a po celou dobu používání aplikace až do odhlášení. Po odhlášení řidiče se GPS nezaznamenává. Sledování polohy GPS je nezbytné pro zobrazení polohy ostatním řidičům, zákazníkům mobilní aplikace Senset a správnou funkčnost celého systému SENSET, a to z důvodu efektivity přidělování zakázek ze zákaznické aplikace Senset. Akvizitér si je vědom tohoto technického požadavku, stejně jako dopadu na spotřebu energie mobilního zařízení a spotřebu dat jeho mobilního operátora.

Snímání GPS na pozadí je nutné, aby snímání GPS mohlo probíhat i v případě, že řidič v danou chvíli používá jinou aplikaci. Například pokud právě telefonuje se zákazníkem nebo používá navigační aplikaci k navigaci na místo vyzvednutí/odvozu zákazníka. I když je aplikace Senset Driver spuštěna na pozadí, je třeba snímat polohu řidiče a předávat ji ostatním řidičům dané taxislužby.

3.2 Snímání fyzické aktivity je nezbytné pro úsporu baterie. Pokud se mobilní zařízení nepohybuje, je snímání GPS pozastaveno.

3.3 Pokud chce řidič zavolat zákazníkovi taxi, je nutné vytočit číslo.

Veškerá data a údaje z aplikace ovladače SENSET jsou bezpečně přenášeny protokolem HTTPS na servery SENSET bez dalšího sdílení třetím stranám.

Osobní údaje kupujícího a další související údaje a informace (dále jen „údaje“) shromažďuje a zpracovává poskytovatel za účelem:

a) používání softwarové aplikace nabyvatelem a uživatelem,

b) poskytování služeb podpory softwarové aplikace nabyvateli a uživateli,

c) plnění svých závazků vůči Nabyvateli a Uživateli vyplývajících z uzavřené Smlouvy nebo v souvislosti s plněním povinností, které mu ukládá zákon,

Veškeré údaje jsou Poskytovatelem využívány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) a zákonem č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména za účelem zkvalitnění Softwarové aplikace a dle příslušného právního titulu, a nebudou zveřejňovány způsobem, který by mohl vést k identifikaci Nabyvatele třetími osobami.

Uživatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že je poskytuje dobrovolně. V případě potřeby opravy údajů může uživatel uplatnit právo na opravu těchto údajů.

Poskytovatel prohlašuje, že veškeré údaje shromážděné o příjemci v souvislosti s uzavřením smlouvy nebudou použity k jiným účelům, než pro které byly shromážděny. Poskytovatel je oprávněn tyto údaje zpracovávat a dále využívat především za účelem plnění svých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo v souvislosti s plněním povinností uložených právními předpisy a souvisejících se softwarovou aplikací, jejím vylepšením nebo úpravou. Poskytovatel přijal v souladu s GDPR vhodná a přiměřená technická a organizační opatření, zejména k zajištění bezpečnosti zpracování údajů, které provádí jako zpracovatel pro jednotlivé správce osobních údajů, tj. především pro Nabyvatele. Základní povinností Poskytovatele je zpracovávat údaje podle pokynů Nabyvatele nebo Uživatele. Naopak Poskytovatel neodpovídá za používání Softwarové aplikace v rozporu se Zásadami, Podmínkami nebo Smlouvou, případně za neoprávněné zpracování údajů ze strany Nabyvatele nebo Uživatele.

Veškeré údaje a informace, které poskytovatel získá od nabyvatele v souvislosti s poskytováním softwarové aplikace, jsou považovány za důvěrné a poskytovatel se zavazuje chránit je před zneužitím a neposkytovat je pro obchodní či jiné účely třetím osobám. Tím není dotčena zákonná povinnost Poskytovatele poskytnout požadované informace státním orgánům v souladu s příslušnými právními předpisy.

Poskytovatel je oprávněn použít údaje o Nabyvateli získané v souvislosti s poskytováním Softwarové aplikace v souladu se zásadami GDPR, je však povinen respektovat práva a oprávněné zájmy Nabyvatele a může tak učinit pouze způsobem, který nepovede k poškození Nabyvatele a který zároveň neporuší povinnost Poskytovatele chránit důvěrnost informací týkajících se Nabyvatele.

Pokud se nabyvatel, Uživatel domnívá, že Poskytovatel zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se Zásadami GDPR, zejména jsou osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může na základě svých práv zaručených Zásadami GDPR: 1. požádat Poskytovatele o přístup, omezení zpracování nebo vysvětlení; 2. požadovat, aby Poskytovatel nepřesné údaje opravil, vymazal nebo jinak odstranil stav podle Zásad GDPR. Pokud je zpracování založeno na souhlasu, je příjemce nebo uživatel rovněž oprávněn odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, např. zasláním žádosti na kontaktní e-mailovou adresu poskytovatele v souladu se Zásadami. V takovém případě však Poskytovatel nemůže zaručit plnou funkčnost nebo použitelnost aplikace.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou také ujednání o zpracování osobních údajů Nabyvatele a jeho zaměstnanců nebo spolupracujících osob, která jsou sjednána v souladu s požadavky GDPR.

2. Definice pojmů

Strany se dohodly, že následující pojmy mají následující význam:

VOP – jsou všeobecné obchodní podmínky

Manuál – je technický průvodce používáním mobilní aplikace Senset Driver, který je zveřejněn na webových stránkách www.senset.sk/manual

Softvér – je automatická dispečerská softwarová aplikace SENSET (cloud) určená především, ale ne výhradně, pro společnosti provozující taxislužbu. Jedná se o softwarovou aplikaci pro chytré telefony taxikářů, určenou pro správu online objednávek a telefonických objednávek bez dispečera se zákazníky.

Poskytovatel – je smluvní strana, která souhlasí s tím, že nabyvateli umožní za úplatu používat softwarovou aplikaci za podmínek sjednaných ve smlouvě a v těchto podmínkách. Poskytovatel je správcem osobních údajů Nabyvatele; zpracovatelem osobních údajů Nabyvatele na základě uzavřené Smlouvy včetně těchto Podmínek.

Nabyvatel – je osoba, které bylo na základě Smlouvy umožněno užívat softwarovou aplikaci, k níž Poskytovatel vykonává autorská a majetková práva.

Smlouva – rozumí se smlouva uzavřená s poskytovatelem buď vyplněním a odesláním registračního formuláře na webových stránkách poskytovatele, nebo uzavřená potvrzením elektronické objednávky zaslané poskytovatelem, na jejímž základě je kupujícímu umožněno používat softwarovou aplikaci automatického odesílání SENSET.

Podmínky – upravují vzájemná práva a povinnosti poskytovatele a nabyvatele při poskytování softwarové aplikace na základě uzavřené smlouvy.

Licence (dále také „účet“) – je účet ve formě přístupného automobilu, vytvořený pro používání aplikace SENSET, vytvořený Poskytovatelem nebo Příjemcem.

Zásady GDPR – jsou základní zásady ochrany osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“ a zákonem č. 18/2018 Sb., o ochraně osobních údajů.

3. Zprostředkovatelská smlouva

Tyto podmínky obsahují rovněž náležitosti smlouvy o zprostředkování podle článku 28 a následujících GDPR, a to.

Poskytovatel může v rámci Smlouvy podle těchto Podmínek zpracovávat osobní údaje pro Příjemce jako zpracovatel v rozsahu uvedeném v těchto Podmínkách, a to v rozsahu stanovených účelů, operací a prostředků zpracování.

Zpracování osobních údajů Poskytovatelem bude probíhat po dobu trvání Smlouvy uzavřené podle těchto Podmínek. Poskytovatel se zavazuje dodržovat povinnosti Poskytovatele týkající se ochrany osobních údajů po celou dobu trvání Smlouvy.

Poskytovatel zpracovává osobní údaje výhradně na základě pokynů Příjemce učiněných v souladu se Zásadami komunikace podle Smlouvy, včetně předání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci, ledaže takové zpracování již vyžadují právní předpisy EU nebo členského státu, které se na Příjemce vztahují; v takovém případě Poskytovatel informuje Příjemce o takovém právním požadavku před zpracováním, ledaže tyto právní předpisy takové informování zakazují z důležitých důvodů veřejného zájmu.

Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o zpracovávaných osobních údajích a zajistit, aby se osoby oprávněné pracovat s osobními údaji příjemce u poskytovatele zavázaly zachovávat mlčenlivost nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti.

Poskytovatel přijme veškerá nezbytná opatření podle článku 32 GDPR a nebude zpracovávané osobní údaje používat pro vlastní potřebu a k jiným účelům než k plnění Smlouvy nebo účelům uvedeným v Zásadách.

Poskytovatel se zavazuje dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele stanovené v čl. 32 odst. 2 a 4 GDPR. Poskytovatel rovněž zohlední povahu zpracování a bude nabyvateli v rámci možností nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinností nabyvatele jako správce údajů při vyřizování žádostí o výkon práv subjektů údajů podle GDPR.

Poskytovatel je povinen poskytnout nabyvateli součinnost při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR, a to s ohledem na povahu zpracování a informace, které má zpracovatel k dispozici, jakož i při sdělování a prokazování dodržování povinností nabyvatele v oblasti ochrany osobních údajů před dozorovým úřadem.

Poskytovatel je povinen na žádost příjemce všechny osobní údaje a jejich kopie vymazat nebo je po ukončení smlouvy vrátit příjemci, pokud zákon nestanoví povinnost tyto osobní údaje uchovávat.

Poskytovatel je povinen vést záznamy o zpracování osobních údajů podle Smlouvy minimálně v rozsahu stanoveném v čl. 30 odst. 2 GDPR.

Poskytovatel je povinen jakékoliv podezření na porušení zabezpečení osobních údajů nebo jiný neoprávněný přístup k osobním údajům ohlásit příjemci e-mailem nejpozději do 24 hodin od zjištění.

4. Dostupnost služby

Nabyvatel bere na vědomí, že po dobu užívání softwarové aplikace může být přístup k softwarové aplikaci dočasně omezen nebo vyloučen, zejména, nikoli však výlučně, z důvodu zlepšení služeb, pravidelné údržby softwarové aplikace, z důvodu výpadku dalších služeb apod. V takovém případě může nabyvatel po dobu 24 hodin kontaktovat infocentrum e-mailem na adrese info@senset.sk nebo telefonicky na infolince infocentra +421 948 908 526 v době od 9:00 do 17:00 hodin. Poskytovatel se zavazuje závadu neprodleně, nejpozději do 24 hodin, odstranit. Poskytovatel neodpovídá za omezenou nebo vyloučenou dostupnost služby a nenese odpovědnost za případné škody způsobené takovým výpadkem služby.

V případě pravidelné údržby nebo technického vylepšení softwarové aplikace, během níž může být přístup do aplikace rovněž dočasně omezen nebo vyloučen, se poskytovatel zavazuje provádět takovou údržbu nebo technické vylepšení systému vzhledem k jeho povaze a využití zejména v nočních hodinách. Omezení používání aplikace během údržby nebo technického vylepšení bude trvat pouze dočasně a po nezbytně nutnou dobu. Poskytovatel není povinen předem informovat nabyvatele o pravidelné údržbě nebo technickém vylepšení a neodpovídá za škody v souvislosti s nefunkčností aplikace během jejich provádění.

Poskytovatel neodpovídá za omezenou dostupnost služby nebo za úplný výpadek služby způsobený okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, která vznikla nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění závazku, pokud nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by Poskytovatel tuto překážku v době vzniku závazku předvídal. Překážkami, které lze považovat za okolnosti vylučující odpovědnost podle předchozí věty, jsou zejména, nikoliv však výlučně: 1. sázka, pokud k události dojde v důsledku organizace třetími osobami; 2. teroristický útok; 3. útok, který byl spáchán v souvislosti s událostí války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, nepokoje, epidemie, karanténní omezení; 4. blesk, zemětřesení, požár, vichřice, záplavy, sesuvy půdy; 5. události, které mají za následek vyhlášení stavu nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona.

Nabyvatel bere na vědomí, že softwarová aplikace SENSET může obsahovat služby poskytované třetími stranami (geolokace registrovaných adres, mapové podklady, doplňování adres, telekomunikační služby O2 atd.). Poskytovatel neručí za přesnost, pravdivost, úplnost a aktuálnost informací a služeb, které Příjemce při využívání těchto služeb obdrží, a neodpovídá za případné škody způsobené Příjemci výpadky v jejich provozu.

5. Doba trvání a ukončení smluvního vztahu

Nabyvatel je oprávněn kdykoli zrušit svůj účet prostřednictvím softwarového rozhraní. Zrušením účtu se smlouva ukončuje s účinností ke dni, kdy bylo zrušení provedeno.

Poskytovatel je rovněž oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 7 (sedm) kalendářních dnů a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byla výpověď zaslána příjemci. Výpověď musí být zaslána elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou Nabyvatelem při vytvoření účtu nebo na jinou adresu poskytnutou Nabyvatelem. Smlouva bude ukončena sedmý den po odeslání výpovědi Nabyvateli bez ohledu na to, zda Nabyvatel výpověď obdržel.

Poskytovatel je rovněž oprávněn jednostranným prohlášením odstoupit od Smlouvy, pokud Nabyvatel závažným způsobem poruší některou ze svých povinností vyplývajících ze Smlouvy, zejména pokud užívá Softwarovou aplikaci způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo s povinnostmi Nabyvatele vyplývajícími z obecně závazných právních předpisů. Odstoupením od Smlouvy Smlouva zaniká s účinností ke dni doručení odstoupení Nabyvateli. Ustanovení o doručení výpovědi se přiměřeně použije i na doručení odstoupení od Smlouvy Nabyvateli.

Ukončením smluvního vztahu zaniká rovněž právo kupujícího na využívání doplňkových služeb podle článku 4 těchto VOP.

6. Změny podmínek poskytování softvéru

Poskytovatel je oprávněn tyto podmínky průběžně měnit. Poskytovatel zveřejní změněné Podmínky na svých internetových stránkách a zašle o nich příjemci informaci na e-mailovou adresu, kterou příjemce uvedl při vytváření svého účtu. Nabyvatel i Uživatelé jsou povinni seznámit se s čas od času novelizovanými Podmínkami. Po zveřejnění změněných Podmínek se stávají pro Nabyvatele závaznými. V případě, že Akvizitér nesouhlasí s jednostrannou změnou Podmínek, považuje se nezaplacení faktury za podmínek uvedených v článku 4 těchto VOP za projev nesouhlasu, na základě kterého se předmětná Smlouva ukončuje.

Příjemce bere na vědomí a souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit výši poplatku. Změnu výše Poplatku oznámí Poskytovatel Příjemci stejným způsobem jako změnu Podmínek, a to zveřejněním ceníku na svých internetových stránkách a zasláním informace o ní na e-mailovou adresu uvedenou Příjemcem v registračním formuláři. V případě, že Příjemce s jednostrannou změnou výše poplatku nesouhlasí, považuje se nezaplacení faktury za podmínek uvedených v článku 4 těchto VOP za projev nesouhlasu, na základě kterého se předmětná Smlouva ukončuje. Nová výše poplatku je pro Příjemce závazná na počátku prvního Zúčtovacího období následujícího po zveřejnění ceníku na internetových stránkách Poskytovatele.

7. Závěrečná ustanovení

Vztahy vyplývající ze Smlouvy se řídí slovenským právem a v jeho rámci zákonem č. 513/1991 Z. z., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Nabyvatel a Poskytovatel se dohodli, že sporná ustanovení platných právních předpisů a Úmluv OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužijí. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které mezi nimi vznikly nebo v budoucnu vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně všech vedlejších (i mimosmluvních) vztahů, nároků na vydání bezdůvodného obohacení, nároků na náhradu škody, sporů o platnost, výklad nebo zánik této smlouvy nebo této rozhodčí doložky, budou rozhodovány v rozhodčím řízení, a to písemnou formou podle zákona č. 244/2002 Sb. o rozhodčím řízení, jediným nezávislým rozhodcem rozhodčího soudu – Stálého rozhodčího soudu SCZ zřízeného při národním sportovním svazu, Slovenském curlingovém svazu, IČO: 37841866, se sídlem Mostová 2, 832 80 Bratislava, podle jednacího řádu a statutu tohoto stálého rozhodčího soudu, přičemž smluvní strany se podrobí rozhodnutí vydanému v rozhodčím řízení s tím, že takové rozhodnutí je pro smluvní strany konečné, závazné a vykonatelné.

Z těchto podmínek nevyplývají pro poskytovatele žádné další povinnosti kromě těch, které jsou výslovně uvedeny v těchto podmínkách.

V případě, že je některé ustanovení těchto smluvních podmínek neplatné a nevymahatelné, platnost ostatních ustanovení těchto smluvních podmínek tím není dotčena. Zůstávají platné a vymahatelné v souladu s podmínkami v nich uvedenými. Znění těchto Podmínek představuje jedinou a úplnou dohodu mezi Nabyvatelem a Poskytovatelem týkající se Softwarové aplikace a plně nahrazuje veškerá předchozí prohlášení, jednání, závazky, sdělení nebo reklamy týkající se Softwarové aplikace.

Datum vstupu těchto Všeobecných obchodních podmínek v platnost: 15.04.2019